سی پی آر - CPR  چیست؟

سی پی آر - CPR چیست؟

سی پی آر- CPR Cardiopulmonary resuscitation یکی از مهم ترین کشف های پزشکی نوین برای جلوگیری از مرگ ناگهانی است. فشار آوردن بر روی قفسه سینه مصدوم باعث گردش خون وی می گردد و اگر با تنفس مصنوعی همراه باشد می تواند فرد را زنده نگه دارد. به عبارتی اگر CPR به درستی و قبل از مرگ بیولوژیکی انجام شود به مصدوم فرصت می دهد که تا رسیدن کمک های پزشکی تخصصی زنده بماند.

عملکرد CPR

سی پی آر ترکیب تنفس مصنوعی و ایجاد فشار خارجی روی قفسه سینه است .اگر CPR به درستی انجام گردد، فرصت زمان مناسبی را برای انجام کمک های پزشکی تخصصی فراهم می نماید. CPR از سه بخش اصلی تشکیل می گردد:

  • 1. ورودی جریان هوا
  • 2. تنفس مصنوعی
  • 3. گردش هوا

 

برای آنکه CPR را بهتر درک کنید این سه تعریف از مرگ را در نظر بگیرید:

  • مرگ طبیعی، مرگی است که در آن قلب و تنفس از کار می افتد.
  • مرگ ناگهانی، مرگ طبیعی غیر منتظره و ناگهانی است و می تواند برگشت پذیر باشد.
  • مرگ بیولوژیکی، مرگی است که به علت کمبود اکسیژن، شخص دچار مرگ مغزی می شود و برگشت ناپذیر است.

 

در دقایق اولیه مرگ طبیعی، CPR باعث می شود مرگ بیولوژیکی به تعویق بیفتد. طبق تحقیقات انجمن قلب آمریکا اگر در عرض ۴ دقیقه CPR انجام شود، شانس زنده ماندن قربانی ۴ برابر زمانی است که CPR بعد از گذشت آن ۴ دقیقه انجام می گردد.

سی پی آر - CPR  چیست؟